Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціаліст банківської справи може працювати в банках, планових відділах, відділах інвестиційного проектування, фінансових установах, страхових компаніях, кредитних організаціях, біржах.   В результаті освоєння основної професійної освітньої програми по спеціальності Банківська справа випускник готовий до виконання фінансово-кредитної та обліково-операційної діяльності відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» дає комплекс знань в області

• банківських операцій

• фінансів і грошового обігу

• обліку в банках

• економічного аналізу

• бухгалтерського обліку та економіки організації (підприємства)

Освітня програма спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" передбачає фундаментальне і спеціальне вивчення студентами правових та організаційних основ діяльності кредитних організацій, сутності та технології здійснення банківських операцій та угод, правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, загрози банківської безпеки і заходів щодо їх усунення, правових основ аудиторської діяльності. Особливе місце займає навчання навичкам проведення та оформлення банківських операцій та угод, складання звітності про діяльність кредитної організації, застосування методів і засобів захисту банківської інформації, оформлення первинних облікових документів, ведення синтетичного і аналітичного обліку банківських операцій у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

В Київському інституті банківської справи на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється фундаментальна підготовка кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної діяльності в організаціях банківської/ фінансової сфери та підприємствах різних форм власності.

Навчання відбувається за робочими програми, розробленими кафедрою  фінансів та банківської справи на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і типових програм з дисциплін «Фінанси», «Грошово-кредитне регулювання», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країни», «Центробанк і грошово-кредитна політика», «Кредитування і контроль», «Кредитні системи», «Страхова справа», «Інвестиційна діяльність», «Фінансовий аналіз», «Державний фінансовий контроль», «Аналіз банківської діяльності», «Міжнародні банківські відносини», «Фінансовий менеджмент», «Економічний аналіз». Викладаються допоміжні дисципліни, необхідні для забезпечення комплексного та якісного оволодіння спеціальністю:  «Банківський менеджмент», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Маркетинг в банку» тощо.

Починаючи з 3-го курсу студенти в рамках навчального процесу відвідують практичні заняття у відділеннях Промінвестбанку, проходять навчально-виробничу практику (8 тижнів) та переддипломну практику (4 тижні).

Протягом всього навчання студенти освоюють поглиблений курс з іноземної мови (англійська, німецька), який входить до переліку державних іспитів.

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 4 кафедри:

  • Кафедра фінансів і банківської справи;
  • Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту;
  • Кафедра фундаментальних наук;
  • Кафедра загальноосвітніх наук

Завідувач кафедри фінансів і банківської справи кандидат економічних наук, професор Матвієнко Володимир Павлович, Герой України, дійсний член Академії інженерних наук (м.Київ), Інженерної академії наук (м.Харків), Української технологічної академії (м.Київ), Української екологічної академії наук (м.Київ), Академії економічної кібернетики України, Президент Міжнародного банківського консорціуму, член Вищої Економічної Ради при Президенті України, Відмінник освіти України.

Володимир Павлович має значний досвід практичної роботи. Загальний стаж його роботи складає більше 50 років. Він пройшов шлях від кредитного інспектора до Голови правління Промінвестбанку, а у 1991-1992 роках очолював Національний банк України.

Для забезпечення напряму підготовки 0.72 «Фінанси, банківська справа та страхування» професорсько-викладацький склад Інституту формується згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р., № 847 („Ліцензійні умови надання послуг у сфері вищої освіти”), постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг». До реалізації бакалаврської програми «Фінанси і кредит» залучені найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри кафедр Інституту