Облік і оподаткування

Спеціальність «Облік і оподаткування» - одна з найпопулярніших економічних спеціальностей.

Вибравши цю спеціальність, ви отримаєте фундаментальну теоретичну підготовку в галузі бухгалтерського обліку, економічного і фінансового аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту, фінансових відносин та кредиту, економіки підприємства і фінансового менеджменту, а також серйозну теоретичну і практичну підготовку з інформатики та ряду дисциплін спеціалізації.

В Київському інституті банківської справи на спеціальності «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної діяльності в організаціях банківської/ фінансової сфери та підприємствах різних форм власності.

Навчання відбувається за робочими програми,  розробленими кафедрою  бухгалтерського обліку і аудиту на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і типових програм з дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Соціологія», «Банківська статистика», «Методологія та організація бухгалтерського обліку в банківських установах», «Управлінський облік» «Аудиторське забезпечення управління банківським сектором», «Міжнародні банківських відносини і операції», «Ведення податкового обліку», «Організація бухгалтерського обліку суб’єктів господарської діяльності», «Облік в зарубіжних країнах». Викладаються допоміжні дисципліни, необхідні для забезпечення комплексного та якісного оволодіння спеціальністю: «Методи маркетингових досліджень», «Електронні платіжні засоби у банку», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Банківська безпека» тощо.

Починаючи з 3-го курсу студенти в рамках навчального процесу відвідують практичні заняття у відділеннях Промінвестбанку, проходять навчально-виробничу практику (8 тижнів) та переддипломну практику (4 тижні).

Протягом всього навчання студенти освоюють поглиблений курс з іноземної мови (англійська, німецька), який входить до переліку державних іспитів.

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 4 кафедри:

  • Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту;
  • Кафедра фінансів і банківської справи; 
  • Кафедра фундаментальних наук;
  • Кафедра загальноосвітніх наук

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кандидат економічних наук Мельник Михайло Миронович. Ним розроблені науково-методичні матеріали з курсу Теорії бухгалтерського обліку для студентів економічних спеціальностей, навчально-методичний комплекс «Бухгалтерський облік». Проходив стажування в установах Промінвестбанку, приймає участь у науково-методичній та організаційній роботі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Для забезпечення напряму підготовки 0.71 «Облік і оподаткування» професорсько-викладацький склад Інституту формується згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р., № 847 („Ліцензійні умови надання послуг у сфері вищої освіти”), постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг». До реалізації бакалаврської програми «Облік і оподаткування» залучені найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри кафедр Інституту.